top of page
20220515_124438_edited.jpg

מחוייבים לכל חניך 

שבט אופק הינו עמותה ללא מטרות רווח הממומנת על ידי דמי חבר שנתיים ותרומות.

כל הכנסות השבט מועברות ישירות למימון הוצאות השבט ותפעולו, וכל בעלי התפקידים בשבט וההורים הלוקחים חלק בתפעולו השוטף לאורך השנה עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה.

כל נושאי התפקידים בשבט (למעט המרכזת הבוגרת) לרבות ראש השבט, הגזברית, חברי הועד וחברי הועדות השונות הם הורים מתנדבים בשבט המשקיעים מזמנם הפרטי כדי להמשיך ולקיים את המפעל הנהדר הזה למען ילדים חברי הקהילה הישראלית והיהודית בכל אזור ניו אינגלנד. 

אנו מחוייבים לאפשר לכל חניך להשתתף בכל פעילויות השבט, לרבות מחנות וסמינרים הכוללים טיסות, ומעמידים מלגות סיוע כלכלי לפי הצורך.

מטרתנו היא שכל ילד שרוצה להיות בצופים יוכל להשתתף בפעילויות השבט ללא תלות במצבה הכלכלי של משפחתו.

המלגות מחולקות בהתאם לסטנדרטים מקצועיים לפי שיקול דעתה של ועדת המלגות של השבט, המונה הורים מתנדבים שנבחרו לתפקיד. הועדה בוחנת את בקשת המלגות ואת המסמכים המצורפים של כל משפחה ומחליטה על חלוקתן באופן הוגן, דיסקרטי ונפרד לחלוטין מהנהגת השבט.  

בנוסף, מעמיד השבט אפשרות לפריסת תשלומים נוחה למשפחות הזקוקות לכך, והנחת אחים למשפחות הרושמות יותר מילד אחד לשבט.

אנו מודים לשותפינו לדרך על כל תרומה ועזרה!

שותפים ותורמים

שבט אופק מקיים שיתופי פעולה עם עסקים בקהילה לצורך גיוס תרומות והרמת אירועים קהילתיים בחגים. כל התרומות מוקדשות למימון תקציב המלגות של השבט וסיוע למשפחות מעוטות יכולת בקהילה ומשפחות שמגיעות לאזור לצורך טיפולים רפואיים. ילדים שעברו עם משפחתם מישראל לבוסטון, חלקם בנסיבות לא קלות, משתתפים בפעילויות השבט ומרגישים חלק מקהילת חברים ישראלים תומכת ומעצימה. הצטרפותם לשבט מהווה גשר לקליטה ומקום בו הם מרגישים בבית, יכולים לתקשר בעברית ולרכוש חברים שממשיכים איתם לבתי הספר בערים השונות. 

bottom of page